Problem Solver

abhishek gupta

abhishek gupta

Areas abhishek gupta is Knowledgeable in:

Food Science

abhishek gupta's Problem Solving Skills:

  1. Dairy science, Food Science, Food Chemistry

abhishek gupta's Problem Solving Experience:

  1. # New product development
    # Innovation