Innovative People

Prashant Kumar

Prashant Kumar Physics, Geophysics, Earth.

Languages Prashant Kumar speaks:

English
Hindi