Education

Evgeny Tyrtyshny

Evgeny Tyrtyshny
Innovation Management
Project Management (PM)
TRIZ
Technology Foresight
TOC
Patent study