Problem Solver

Evgeny Volkov

Evgeny Volkov

Areas Evgeny Volkov is Knowledgeable in:

mechanisms

Techniques Evgeny Volkov Uses:

Mathematical modeling, ANSYS.