Problem Solver

Prathyusha Chatla

Areas Prathyusha Chatla is Knowledgeable in:

chemistry and pharmaceutical sciences

Prathyusha Chatla's Problem Solving Skills:

  1. keen observation

Prathyusha Chatla's Problem Solving Experience:

  1. im a pg student having innovative ideas